PRAVIDLÁ


Zaradenie do kurzu angličtiny

 • Vyplňte za seba či svoje dieťa prihlasovací formulár.
 • Môžete si rezervovať alebo pozrieť ukážkovú hodinu zdarma. Môžete mať až 3 ukážkové hodiny.
 • Dohodnete si úvodný prijímací pohovor s vašou asistentkou v slovenčine, kde sa dohodnete na cieľoch výučby, materiáloch výučby a forme výučby. Testom sa určí súčasná jazyková úroveň študenta.
 • Budete oboznámení s podmienkami kurzu a dohodnete sa na konkrétnych časoch vyučovacích hodín - ako dlho a ako často.
 • Zaplatíte poplatok za školné a môžete začať :)


Ceny a platobné podmienky

 • Všetky ceny sú uvedené v cenníku.
 • Študent sa pri prihlasovaní môže rozhodnúť, aký minimálny a maximálny počet študentov na jeho hodinách mu vyhovuje na základe ceny a jeho požiadaviek. Ak chce byť sám, určí minimálne a maximálne jedného študenta na hodinu. My s vami potom komunikujeme, aké sú reálne možnosti na základe ostatných prihlásených študentov.
 • Poplatok za školné sa platí na semester dopredu (prvý polrok a druhý polrok), alebo minimálne 10 vyučovacích hodín dopredu prevodom na bankový účet.
 • Výučba začne (alebo pokračuje) až po prijatí platby na náš účet. Nezaplatená hodina sa nekoná. Našim lektorom totiž ručíme, že im za prácu zaplatíme.
 • Neúčasť na hodinách pri skupinovom vyučovaní (2 - 8 študentov) nie je dôvod na vrátenie peňazí, aby sa nezvýšila cena pre ostatných, ktorí chodia pravidelne tak, ako sa dohodli. Študent má však možnosť pozrieť si video záznam zo zameškanej vyučovacej hodiny.
 • Neúčasť na hodinách pri individuálnom vyučovaní musí byť hlásená aspoň 7 dní vopred a tieto hodiny sa dajú po dohode s asistentom nahradiť v inom termíne alebo zrušiť. Ak nahlásite neúčasť menej ako 7 dní pred danou hodinou, ale aspoň 24 hodín vopred, ešte stále sa budeme snažiť dať vám náhradný termín, prípadne môžete dané vyučovanie zrušiť. Pri nahlásení neúčasti menej ako 24 hodín vopred hodina študentovi prepadá. Naši lektori chcú totiž vedieť, ako budú pracovať nasledujúci deň.
 • Predčasné ukončenie kurzu sa musí nahlásiť mesiac vopred. Pri skupinových hodinách sa školné nevracia, ale študent bude mať prístup k video záznamom všetkých vyučovacích hodín. Pri individuálnych hodinách sa študent môže rozhodnúť, či posledný mesiac bude ešte navštevovať, alebo ho nechá prepadnúť.
 • Pokiaľ študent nezaplatí poplatok za školné včas, vyzveme ho k úhrade upomienkou cez e-mail, prípadne telefonicky. Pokiaľ nedôjde k úhrade do dvoch týždňov od upomienky, vyradíme študenta z výučby.

Žiadosti o zmeny a spätná väzba

 • Ak študent (alebo jeho rodič) požaduje určitú zmenu vo výučbe (zmena materiálov, prístupu, zmena lektora), informuje o tom svojho asistenta/ku, ktorá s ním bude o probléme komunikovať a bude sa snažiť mu vyhovieť.
 • Študent a jeho pokrok je u nás na prvom mieste, preto priebežne prijímame spätnú väzbu na celý proces výučby (lektori, učebné materiály, prístup a metódy vyučovania ako aj komunikácia s jazykovou školou).